O feng šuej sa popísalo a pohovorilo veľmi veľa. Cieľom tejto stránky je informovať návštevníka o každodennom využití feng šuej /a metód s tým súvisiacich/ a o kadečom, čo s feng šuej priamo či nepriamo súvisí. Aj keď…, s ním vlastne súvisí všetko.

Feng šuej je však len jedna z možností, ako riešiť problémy spojené s určitými životnými situáciami. Ja túto metódu roky používam tak, aby vyhovovala i našim slovenským či európskym podmienkam.

Čo znamenajú tie dve slová?

Feng šuej, anglicky feng shui, v slovenskom preklade znamená dve slová. Feng znamená vietor, šuej znamená voda. Vietor ako energia neba a voda ako energia zeme tu v skratke reprezentujú prírodu a možnosti, ako ich využiť pre ovplyvnenie vlastného života. Tieto dve slová sa používajú tiež na označenie  vyše 4000 rokov starého a – napriek jeho veku – stále aktuálneho čínskeho učenia.  Základom feng šuej je predstava, že celý svet, príroda, vrátane človeka, je ovládaná zákonitosťami vesmíru. Či si to niekto pripustí alebo nie, je to nesporné.

Podstatou života na tejto planéte je prúdenie energie, ktorá je vo všetkom, čo existuje. Cieľom pri uplatňovaní metód feng šuej je dosiahnutie harmonického prúdenia energie v prostredí okolo Vás i vo Vás samotných. Vyváženým a harmonickým prúdením energie môžete pozitívne ovplyvniť celý svoj život a dosiahnuť evidentné zlepšenie v rôznych oblastiach svojej existencie.

V Číne i v ďalších ázijských krajinách tvorilo a tvorí feng šuej základ všetkých oblastí života. Bolo a je súčasťou bývania, stravovania, obliekania, práce i oddychu, fyzického i duševného života, medicíny, umenia, lásky, … Všetkého, čím žije človek na tejto planéte. Učenie feng šuej ukazuje, ako si usporiadať život, ako žiť v súlade sám so sebou, ako žiť v súlade s ostatnými ľuďmi, ako žiť v súlade s prírodou a vesmírom.

Mnohé z jeho princípov používali v minulosti, bez vedomia súvislostí s týmto učením, generácie obyvateľov žijúcich v rôznych kútoch zemegule, vrátane Slovenska.

Prednosťou Číňanov bolo, že si všetky poznatky z pozorovania životných súvislostí zapisovali a vedeli ich ďalej prakticky využívat. Tak má možnost čerpať z ich vedomostí i súčasný človek.

Na Slovensku som mnohé súvislosti objavila pri svojej práci v oblasti kultúry, aj keď som si to vtedy neuvedomovala. Až po získaní kľúčových informácií z oblasti učenia feng šuej som si uvedomila, že mnohé zvyky, každodenný život, spôsoby práce, remeselná výroba, ľudová slovesnosť, … súviseli s vyššie spomínanou náukou.

Na území Slovenska sa poznatky tohto druhu nazývali skôr ľudovou múdrosťou a odovzdávali sa z pokolenia na pokolenie. Ľudia nevedeli celkom spoľahlivo vysvetliť, prečo niektoré zvyky, obrady, úkony, výrazy,… používali. Vedeli však, či dennodenne zažívali, že im to – nejakým spôsobom – pomáha, že im to harmonizuje život. V živej podobe sa z tých múdrostí zachovalo len máličko. Mnohé z týchto poznatkov boli približne pred 100 rokmi zavrhnuté ako niečo nepotrebné.

Metód učenia feng šuej je viac. Nie vždy stačí uplatňovať len jednu metódu. Dôležité je analyzovať človeka, vzniknutú situáciu alebo upravovaný priestor viacerými metódami. A až ich „prienikom“ sa dá dopracovať k tvorivému výsledku v prospech klienta. V prostredí, kde sa uplatňuje učenie feng šuej, je, okrem iného, dôležité brať do úvahy i spôsob života, špecifický pre danú oblasť či región, osobné zvyklosti ľudí, ich náboženské alebo ateistické presvedčenie. To je postup, ktorý som používala vo svojej práci aj ja.

Od septembra 2015 ruším poskytovanie služieb v tejto oblasti a svoju živnosť. Odchádzam na starobný dôchodok.

Značku Ateliér ZUN si naďalej nechávam ako svoju vizitku a spomienku na prácu, ktorou som ukázala ľuďom možnosti, ako pracovať s ich „vnútorným“ dizajnom, v harmónii tela, duše, ducha a citov.

Ďakujem všetkým klientom za dôveru.

S úctou

Mária Streicherová